: I lukkede anlegg kreves full kontroll med kvaliteten på vannet som går inn og ut av anlegget. Nofima har et forskningssenter der 99 prosent av vannet resirkuleres.
I lukkede anlegg kreves full kontroll med kvaliteten på vannet som går inn og ut av anlegget. Nofima har et forskningssenter der 99 prosent av vannet resirkuleres. Foto: Kjell Merok/Nofima

Miljøstyrt oppdrett

Full kontroll er nøkkelordet for å produsere oppdrettslaks bærekraftig, med god fiskevelferd og minimal risiko. I Nofima jobber vi for å ha full kontroll på miljøet fisken lever. Da kan hele vekstpotensialet i laksen tas ut, og produksjonskostnader senkes.

Miljøstyrt oppdrett er et begrep som understreker at det er oppdretteren som styrer miljøfaktorene, ikke tilfeldige miljøfaktorer som styrer laksen. For å styre miljøfaktorene trenger oppdretteren kontroll på vannet som kommer inn og vannet som går ut av anlegget, og i praksis krever dette at oppdrettsanlegget er lukket. Forsøk våre forskere har gjort viser at lukkede anlegg gir bedre kontroll på fiskens miljø, og hvis røktingen er god gir det bedre vannkvalitet, vekst og velferd enn i tradisjonelle anlegg.

Postsmolt er laks som har gått i sjøvann i lukket anlegg til den veier opp mot en kilo.

Lukkede anlegg har en tett eller bortimot tett fysisk barriere mellom vannet der fisken oppholder seg og miljøet rundt. Dette kan være lukkede anlegg på land med resirkulering av vannet, eller semi-lukkede anlegg i sjø. Lukkede anlegg er spesielt aktuelt for oppdrettere som ønsker å produsere postsmolt opp mot en kilo, og som har problemer med mye lus og stort tap av fisk i sjø. Lukkede anlegg gir høyst sannsynlig en bedre sikring mot rømming enn tradisjonelle merder i sjø.

 

Biologien avgjør

Samtidig er lukkede anlegg ingen suksessoppskrift i seg selv. Det er en stor fallgruve hvis vi ikke sørger for at oppdrettsfisken har gode oppvekstvilkår. Fallgruvene er like store som fordelene med lukkede anlegg dersom en i iveren etter å løse et sett problemer, får en rekke nye på grunn av manglende kunnskap om de endrede biologiske kravene laks har i lukkede anlegg.

Derfor jobber vi i Nofima med å teste ut ny teknologi i oppdrett, og med å forske på hvilke miljøforhold laksen krever for å ha optimal vekst, velferd og overlevelse i nye typer anlegg. Dette er avgjørende for hvorvidt ny teknologi blir suksess.

Eksempler på teknologiforskningen vi gjør i lukkede anlegg er:

  • utvikling og testing av hele anlegg
  • renseprosesser, sensorer og andre kontrollsystemer
  • rensing av avløpsvann for partikler og utnyttelse av slam

Slik har forskningen vår gitt resultater

Det finnes flere gode eksempler på at forskningen vår innen miljøstyrt oppdrett er nyttig:Som oss mennesker har også laks på postsmoltstadiet godt av mindre salt vann og mer trening. I forsøk i landbasert lukket anlegg med resirkulering, var en saltholdighet på 12 promille og god trening fordelaktig. Det påvirket vekst, velferd, skinnhelse og overlevelse positivt hos postsmolten og ga mer effektiv rensing av vann i resirkuleringsanlegget.  Industripartnerne tester konseptet videre ut i storskala.

Vår forskning viser at dagens veiledende grense for hvor mye ammoniakk laksen kan tåle, ikke er tilpasset fremtidens smoltproduksjon i lukkede anlegg. Når grenseverdiene er unødvendig lave, har nye anlegg som dimensjoneres unødig store biofiltre eller overforbruk av vann gjennom biofiltrene, og er dyrere enn nødvendig både å bygge og drifte. Vi har målt fiskens evne til å tåle ammoniakk, og fant ikke negative effekter på fiskens vekst og helse før ved høye konsentrasjoner.

Nofimas forskning på teknologiske løsninger og fiskens trivsel i lukkede anlegg har bidratt til at oppdrettsnæringen nå primært bygger nye settefiskanlegg med resirkuleringssystem.

Vi tilbyr:
  • Problemløsing i vårt anlegg i Nofima senter for resirkulering i akvakultur (NCRA) på Sunndalsøra
  • Testing av nye prototyper av anlegg eller komponenter, hvordan de virker på fisken og på vannkvaliteten. Vi har flere storskala prosjekter på gang der vi gjør grundige tester av vannkvalitet, vekst, skinnhelse og velferd osv.
  • Hjelp til å senke produksjonskostnadene i lukkede anlegg og semi-lukkede anlegg i sjø og
  • Hjelp til å gi fisken gode oppvekstsvilkår
  • Grunnleggende studier av nivå av karbondioksid, ammoniakk, nitritt, saltholdighet og vannhastighet.
  • Storskalaforsøk av nye teknologiske oppdrettsformer hos oppdretter
Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter