Fisken som fiskes skal være best mulig egnet til å lage produkter som kundene ønsker. Vi har undersøkt hvordan dette prinsippet kan øke verdien på torsk, hyse, sei, lodde, sild og makrell. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Markedsbasert høsting

Ved å tilpasse fisket til markedets etterspørsel, kan industrien få fisk som er egnet for de mest verdifulle produktene. Nofimas fagmiljø hjelper myndighetene med å utvikle fangstreguleringer innen en rekke fiskerier.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf.: +47 992 76 715
bent.dreyer@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Verdikjedeanalyser for fangst og produksjon av ulike arter
  • Kunnskap om sammenhengen mellom fangstmønster og produktspekter
  • Sosioøkonomiske konsekvenser av ulike fangstreguleringer
  • Råd for valg av høstingsstrategier

Store deler av fiskerinæringa lever av å fiske og produsere mat fra ville fiskebestander. Dette skjer under strenge reguleringer av hvor mye som årlig kan tas ut fra ulike bestander.

Økt verdi fra bærekraftig fiske

Det fins imidlertid ulike måter å fiske på, som gir ulike økonomiske resultat. Nofima har høy kompetanse på hvordan valg av strategier for fangst påvirker den totale verdiskapingen.

Vår kunnskap har vært mye brukt av myndighetene for å sørge for at fisken som fiskes skal være best mulig egnet til å lage produkter som kundene ønsker. Slik kan verdien av knappe fiskekvoter økes. Forskningen på markedsbasert høsting har i hovedsak vært konsentrert om torsk, hyse, sei, lodde, sild og makrell.

I arbeidet med å utvikle denne kunnskapen bruker vi et perspektiv som inkluderer alle faser i produksjonen – fra fangst, via foredling, til konsum. Tidligere anbefalinger fra Nofima innen dette fagområdet har påpekt nødvendigheten av å

  • fangste på de mest verdifulle delene av fiskebestandene
  • holde kvoter mest mulig stabile over år, og
  • utjevne fiskesesonger (om mulig) for å imøtekomme markeders krav til kontinuitet

Tiltakene vil kunne øke verdiskapingen fra næringa.

Vi evaluerer effekten av ulike former for fangstregulering, og utvikler økonomiske modeller for hvordan fangstreguleringer påvirker fangstmønster.

Fangstbasert akvakultur

Ett spørsmål som har fått særlig oppmerksomhet er hvordan man kan øke andelen fisk som fanges og lagres levende. Dette gir betydelig større muligheter for å øke verdiskapingen. Man kan korttidslagre fisk for å utnytte svingninger i markedsprisen, bedre kvaliteten eller utnytte produksjons- og fangstkapasitet.

Fisken kan også langtidslagres og fôres for å øke den tilgjengelige mengden. Hensikten er å fôre den i fangenskap slik at den kan vokse seg større, og at den kan selges fersk i perioder med lav tilgang på slik fisk.

Nofimas tverrfaglige fagmiljø kombinerer biologi, teknologi og økonomi og utvikle kunnskapen som trengs for å tilrettelegge for fangstbasert akvakultur, blant annet verdikjedeanalyser.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter