New regulations to help prevent criminal activity in the fishing industry has led to frustration in fishing companies.
New regulations to help prevent criminal activity in the fishing industry has led to frustration in fishing companies. Photo: Frank Gregersen © Nofima

Næringsøkonomi

Nofima kartlegger og analyserer bedrifter og bransjer innen fiskeri og havbruk for å forklare utviklingen i lønnsomhet, produksjon og struktur. Kunnskapen hjelper både næring og myndigheter til å ta gode strategiske valg.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf.: +47 992 76 715
bent.dreyer@nofima.no

Vi tilbyr:
 • Næringsøkonomiske analyser
 • Utvikling av næringsstrategier
 • Verdikjedeanalyser
 • Rådgiving om lønnsomhet i ulike produksjonskonsept
 • Rådgiving om strategivalg og suksesskriterier
 • Rådgiving om hvordan myndigheter kan utvikle reguleringer for at bedrifter og næringer kan få økt lønnsomhet og bedret konkurranseposisjon
 • Evaluering av offentlige virkemidler
 • Rådgiving om kystsoneforvaltning
 • Rådgiving om markedsbasert høsting fra ville bestander
 • Analyser av fisketurisme
 • Utvikling av sporbarhetssystemer
 • Miljøregnskap

Gjennom mange år har vi utviklet en unik database med regnskapsdata fra bedrifter i sjømatsektoren. Disse tallene danner grunnlag for analyser og utvikling av økonomiske modeller som forklarer utviklingen i bransjene.

Kunnskapen vi utvikler på denne måten er nyttig i arbeid med å legge strategier for å øke lønnsomhet og konkurranseevne, både for bedrifter, næringer og myndigheter.

Forvaltning og verdiskaping

Fiskerinæringen lever av å høste og produsere fra ville fiskebestander, og det er strengt regulert hvor mye fisk som kan tas ut fra ulike fiskebestander årlig. Nofima har unik kompetanse om hvordan valg av ulike høstingsstrategier påvirker både råstoffets kvalitet og den totale verdiskapingen. Kunnskapen brukes ofte av myndighetene, blant annet for å tilpasse kvoter til preferanser i markedet, slik at verdien av knappe ressurser kan økes. Vi har evaluert en rekke ulike reguleringer for fangst- og sjømatsektoren.

Stadig flere næringer har interesse av god tilgang på kystsonen – for eksempel tradisjonell fiskerinæring, oppdrett og turistnæringen. Vi utvikler kunnskap om hvordan disse naturgitte fortrinnene bør forvaltes på en bærekraftig måte og samtidig danne grunnlag for næringer med internasjonal konkurransekraft.

Suksesskriterier

Bedrifters strategiske valg bør være dynamiske, ettersom både bedriftene og deres forutsetninger er i stadig utvikling. Våre forskere studerer hvordan bedriftenes evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser påvirker økonomisk posisjon og konkurranseevne. Dette er både viktig og krevende, og vi prioriterer derfor å skaffe kunnskap om hvordan bedrifter bruker og utvikler fleksibilitet i ulike sammenhenger. På bakgrunn av kunnskapen har vi utviklet ulike næringsstrategier innen sjømatsektoren.

Miljøvennlig matproduksjon

Å produsere matvarer er energikrevende. Vi jobber med å skaffe kunnskap om hva som påvirker energiforbruk og klimagassutslipp i matvareproduksjonen. Spesielt jobber vi med å undersøke hvordan valg av teknologi og strategier for høsting og produksjon påvirker energiforbruket og miljøbelastningen. Kunnskapen brukes til i forvaltning og til å ta bedriftsstrategiske valg som kan gjøre matproduksjonen mer miljøvennlig.

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Prosjekter