New regulations to help prevent criminal activity in the fishing industry has led to frustration in fishing companies.
New regulations to help prevent criminal activity in the fishing industry has led to frustration in fishing companies. Photo: Frank Gregersen © Nofima

Næringsøkonomi

Vi kartlegger og analyserer bedrifter og bransjer innen fiskeri og havbruk for å forklare utviklingen i lønnsomhet, produksjon og struktur. Kunnskapen hjelper myndigheter til å utvikle gode rammevilkår og næringsaktører til å ta gode strategiske valg.

Vi tilbyr:

 • Næringsøkonomiske analyser
 • Utvikling av næringsstrategier
 • Verdikjedeanalyser
 • Rådgiving om strategivalg og suksesskriterier
 • Rådgiving om hvordan myndigheter kan utvikle reguleringer for at bedrifter og næringer kan få økt lønnsomhet og bedret konkurranseposisjon
 • Evaluering av offentlige virkemidler
 • Rådgiving om kystsoneforvaltning
 • Rådgiving om markedsbasert høsting fra ville bestander
 • Utvikling av sporbarhetssystemer

Noen resultater

 • Kunnskap om hvordan ville ressurser kan forvaltes for å øke samfunnsnytten av kystsonen og ville fiskeressurser
 • Kunnskap om hvordan næringsorganisering og informasjonsflyt kan bidra til økt verdiskaping i sjømatsektoren
 • Kunnskap om hvordan bedrifter og ulike sektorer av sjømatnæringen kan øke sin lønnsomhet og globale konkurransekraft
 • Beslutningsstøttesystem for forvaltningen av kystsone og fiskebestander
 • Beslutningsstøttesystem for bedrifter i sjømatnæringen

Norge forvalter store og viktige fiskebestander. I tillegg er den langstrakte kysten godt egnet til fiskeoppdrett. Det har gjort sjømat til et svært viktig eksportprodukt. Vi har kunnskap om hvordan fiske og oppdrett kan utvikles uten å skade de miljømessige fortrinnene de bygger på. Slik kunnskap bidrar til å trygge den langsiktige konkurransekraften til næringen og bidrar til god og sunn sjømat, lønnsomme bedrifter og trygge og gode arbeidsplasser.

Lønnsomhetsanalyser

Gjennom mange år har vi utviklet en unik database med regnskapsdata fra bedrifter i sjømatsektoren. Disse tallene danner grunnlag for analyser og utvikling av økonomiske modeller som forklarer utviklingen i ulike deler av norsk sjømatsektor.

Disse modellene, og kunnskapen som utvikles rundt denne databasen, er nyttig i arbeid med å legge strategier for å øke lønnsomhet og konkurranseevne – for bedrifter, næringer og myndigheter.

Informasjonslogistikk

Sjømatsektoren er kompleks med mange verdikjeder som er ulikt organisert. Samhandling i verdikjeden er viktig for å utnytte bestandenes markedspotensial godt og unngå sløsing med verdifulle og knappe biologiske ressurser. Dette er særlig krevende i verdikjeder med mange mellommarkeder. Nofima følger nøye hvordan verdikjedene organiseres og hvordan informasjon mellom de ulike leddene utveksles.

Kunnskap om flyt av råstoff og ingredienser mellom ulike ledd er særlig viktig i sjømatsektoren for å gi kundene riktig informasjon om råstoffenes opprinnelse og logistikk. Nofima bidrar både til å utvikle kunnskap om hvilken informasjon som etterspørres og hvilke systemer som kan bidra til en god og effektiv informasjonsflyt. Blant annet etterspør myndighetene slik informasjon for å kontrollere at fangsten og produksjon har foregått innenfor det regelverket som til enhver tid gjelder.

Ringvirkningsanalyser

Sjømatnæringen spiller en viktig rolle for samfunnsutvikling – lokalt, regionalt og nasjonalt. Med utgangspunkt i bedriftenes regnskap fra ulike ledd av verdikjeden har vi utviklet en unik modell for ringvirkningsanalyser i sjømatnæringen.

Modellen er et nyttig verktøy for å forstå hvordan den enkelte bedrift bidrar til samfunnsutviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt. Samtidig gir modellen presise svar på hvordan det enkelte ledd av verdikjeden og de mange produktene bidrar til samfunnsutvikling. Slik kunnskap gir økt bevissthet og dokumentasjon av næringens og bedriftenes betydning for lokalsamfunn og underleverandører.

Kystsoneplanlegging

Et viktig suksesskriterium for Norge som sjømatnasjon er å utnytte kystsonen på en bærekraftig måte. Mange har behov for kunnskap om hvordan kystsonen forvaltes fordi det ofte oppstår konflikter mellom ulike brukere. Nofima kartlegger hvilke aktører som utnytter kystsonen og hvilke ringvirkninger deres aktivitet gir lokalt, regionalt og nasjonalt.

Samfunnet må søke å unngå konflikter gjennom hvordan det tilrettelegges for bruk av kystsonen. Nofima bidrar med inngående kunnskap om sameksistens i kystsonen, hva som skaper konflikter og hvilke konsekvenser de har. Dersom slike konflikter ikke kan unngås, må samfunnet ha god kunnskap for å kunne prioritere mellom ulike interessegrupper. Det innebærer at det er et stort behov for kunnskap om hvilken samfunnsnytte ulike aktiviteter i kystsonen har. Nofima bidrar med analyser som er nødvendig for å prioritere mellom ulik konkurrerende aktivitet i kystsonen.

Evaluering av offentlige virkemidler

Offentlige myndigheter regulerer aktørene i sjømatnæringen. Hensikten med slike reguleringer er først og fremst å beskytte bestander og økosystem. Ofte er også hensikten å legge til rette for å øke samfunnsnytten og verdiskapingen.

For å forbedre og utvikle offentlige virkemidler, er det viktig å måle de faktiske effektene av dem. Inngående kunnskap om lønnsomhetsutvikling og ringvirkninger i ulike deler av sjømatnæringen gjør at Nofima har lange tradisjoner for å evaluere om, og i hvilken grad, målene med ulike offentlige virkemidler nås.

Les mer om:

Næringsnytte

Noen resultater fra forskningsprosjekter innen næringsøkonomi.

Verdens fremste på krabbe

2019

Nofima er verdens fremste tverrfaglige miljø for forskning på kongekrabbe og snøkrabbe

 

Kvantum foran kvalitet

2019

Det er dårlig sammenheng mellom pris og kvalitet på fersk torsk levert av den norske kystflåten. Det kan bidra til sløsing.

 

Sprikende lønnsomhet i industrien

2018

Ingredienser produsert fra marint restråstoff pekes ofte på som en potensiell «gullgruve». Men hva er den finansielle realiteten i industrien?

 

Effekter av strukturering på sjø og land

2018

Det trengs bred kunnskap for å forstå hva som faktisk blir konsekvensene av struktureringsordningene i norsk fiskerinæring.

 

Simulerer fiskeriforvaltning

2018

Hva skjer med økosystemet i havet når man driver ulike fiskerier? Et nytt dataverktøy simulerer konsekvenser av ulike forvaltningsregimer.

 

Hundrevis av millioner går tapt

2018

Ufiskede kvoter, og for lite omtanke for kvalitet på hyse, gjør at norske fiskere og industri går glipp av hundrevis av millioner kroner – årlig.

 

Flere eksempler finner du under Næringsnytte

Relatert innhold

 • Verdt å vite
 • Nyheter
 • Prosjekter