Forsker Siril Alm studerer barns forhold til sjømat.
Forsker Siril Alm studerer barns preferanser og holdninger til mat. Foto: Audun Iversen/Nofima

Forbrukerforskning og kjøpsatferd hos innkjøpere

Våre markedsforskere undersøker hva som er viktig for forbrukere og innkjøpere i ulike markeder når de skal handle norsk sjømat.

Vi tilbyr:
  • Forbrukerforskning
  • Strategier for posisjonering
  • Design av markedskanaler
  • Kunnskap om enkeltmarkeder
  • Kvalitative forskningsmetoder
  • Kvantitative forskningsmetoder

Å forstå hva som er viktig for forbrukere og profesjonelle innkjøpere, er sentralt for sjømatprodusenter både i produktutviklingsarbeid og i kommunikasjon med kunden. En rekke faktorer er viktige når det tas avgjørelser om innkjøp.

Holdninger, vaner, impulser og atferd

Når forbrukere kjøper en matvare betyr produktegenskapene mye, men livsstil og verdier spiller en stadig større rolle. Legger de vekt på at maten er sunn og miljøvennlig, eller er de mest opptatt av at den ser god ut, er lett å tilberede eller ikke koster for mye?

Vår forskning har bidratt til større forståelse for at matvalg ofte kan være rutinemessige og utvikle seg til en vane. Usunne matvaner kan være svært vanskelige å endre. Vi arbeider derfor også med hvilken rolle vane spiller i forbrukervalg og preferanser, og hvordan vaner kan endres.

Barns innflytelse på matinnkjøp

Matpreferanser og spisevaner som dannes i barndommen gir grunnlag for kostholdet som voksen. Kunnskap om barnas oppfatninger og holdninger er viktig for å kunne utvikle kommunikasjonsstrategier omkring sunne matvaner basert på deres preferanser. Myndighetene bruker også kunnskapen når de utformer mat- og helsepolitikk.

Våre forbrukerforskere har kompetanse på metoder for å forske sammen med barn for å avdekke deres preferanser og holdninger til mat. Ved å inkludere både barn og foreldre i forskningen har vi lært hvordan familiemedlemmene påvirker hverandres holdninger, preferanser og valg av mat gjennom kommunikasjon og adferd, og vi kan bedre forklare hvilke faktorer som påvirker familiers matinnkjøp.

Vårt arbeid med barnas valg og preferanser har vist at det er viktig å la barna ha et valg mellom et begrenset sett av matretter. Et eksperiment viste at barna likte en torske- og laksemiddag bedre når de fikk velge mellom torsk og laks, enn når de ikke fikk noe valg.

Forskningen har også resultert i en liste med anbefalinger på hvordan man kan få barna til å spise sunnere. Man bør for eksempel servere ulike deler av måltidet separat.

Supermarkeder og andre innkjøpere

Også industrielle kjøpere av sjømat, slik som importører, supermarkedskjeder, grossister og cateringbedrifter har sine preferanser, oppfatninger og holdninger til produksjonsteknologi, leverandører og produkter. Disse holdningene påvirker markedsmulighetene for norske sjømatleverandører.

Vi undersøker hva og hvem som påvirker innkjøperne når de skal ta beslutninger om å kjøpe et produkt eller velge leverandør. I mange marked er relasjonen mellom kjøper og selger viktig, og forståelse av hva som er viktig for kundene i ulike kulturer kan være avgjørende for å lykkes.

Nye teknologier

Et aspekt vi studerer er hvordan moderne teknologier påvirker kundenes opplevelse av produktet, slik som genmodifisering, økologisk produksjon eller om maten kommer fra oppdrett eller villfangst. Her er det også etiske og miljømessige utfordringer ved matproduksjon å ta stilling til. Kundenes holdninger til dette er viktige for matprodusentenes kommunikasjonsstrategi overfor både forbrukerne og innkjøperne.

Når vi forsker på dette, undersøker vi også tradisjonelle perspektiver, slik som deltagelse, makt og innflytelse i beslutningsprosessen, og hvordan eksterne stimuli påvirker prosess og utfall. Blant annet vil særtrekk i bedriftenes arbeidsbetingelser i ulike markeder virke inn.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter