Markedsforsker Gøril Voldnes er i ferd med å avslutte sitt doktorgradsarbeid om forholdet mellom eksportører av norsk sjømat og innkjøpere i Russland.
Foto: Audun Iversen/Nofima

Markedsforskning

Markedsforskerne ved Nofima skaper ny innsikt i markedsføringsstrategi og forbrukeratferd relatert til sjømat.

Vi tilbyr

 • Kunnskap om viktige markeder for norsk sjømat
 • Utvikling av bransjestrategier
 • Innsikt i forbrukeratferd
 • Metodekunnskap (eksperimenter, spørreskjema, observasjon, dybdeintervjuer)
 • Kunnskap om industriell kjøpsatferd
 • Rådgiving om bærekraft og miljømerking
 • Markedsanalyser
 • Dybdekunnskap om enkeltmarkeder for sjømat
 • Markedssegmentering
 • Produkt- og konsepttesting

Noen resultater

 • Kunnskap om hvordan vi kan få barn til å spise mer sjømat.
 • Utviklet metodikk for kartlegging av nye sjømatmarkeder.
 • Kunnskap om hvordan man kan dokumentere sosial bærekraft.
 • Markedskunnskap om ulike arter som torsk, sild, makrell, torsk, hyse, kongekrabbe og snøkrabbe.
 • Kunnskap om en rekke ulike markeder med ulike krav og kulturell bakgrunn som påvirker handelen av sjømat: Tyskland, Polen, Sør-Korea, Kina, Tyrkia, Spania, Norge, Russland, USA, England, Frankrike, Angola, Sør-Afrika.

Kunnskap om verdikjeden fra fisken tas opp fra havet til sluttbrukerne i markedet, er helt avgjørende for at norsk sjømatnæring skal nå målene om vekst mot 2050. For å lykkes i dagens matvaremarked kreves en helhetlig forståelse av hva markedet etterspør.

Vi ønsker med vår ekspertise å bidra til økt verdiskaping i sjømatindustrien. Vår forskning på innovasjon, kundekrav, kjøpsatferd og markedstilgang skal gi grunnlag for utvikling av bærekraftige strategier for markedsføring og produktutvikling. Vår forskning er forankret i et perspektiv hvor vi ser hele verdikjeden for sjømat i sammenheng.

Vi har forskningserfaring på et bredt spekter av sjømatprodukter og markeder. Vår kontekstuelle kunnskap om sjømatnæringen er en forutsetning for å kunne levere relevant forskning og hjelpe industrien og myndighetene å implementere resultater fra forskningen vår.

Vi benytter en rekke metoder for å innhente data: Dybdeintervju, observasjon, fokusgrupper, eksperimenter og spørreskjema er noen eksempler.

Markedsføringsstrategier

Norsk sjømat har unike egenskaper som bransjen kan bruke i sin markedsføring. Målet vårt er å skaffe kunnskap om hvordan egenskaper ved norsk sjømat kan utnyttes best mulig, slik at bedriftene kan oppnå varige konkurransefortrinn og god lønnsomhet. Differensiering, posisjonering og nisjestrategier er nøkkelord her.

Vår forskning på industrielt nivå og forbrukernivå kan hjelpe norske sjømatbedrifter til å identifisere og utnytte muligheter i markedene og tilpasse seg endringer i omgivelsene.

Markedstilgang

95 prosent av all norsk sjømat eksporteres, og dermed er tilgang på eksportmarkeder essensielt for norsk sjømatnæring. Markedstilgang betyr at produkter kan selges fritt over landegrensene. Det finnes imidlertid mange forhold som kan begrense denne friheten.

Vårt fokus er på de ikke-tariffære forholdene, i hovedsak forhold som oppstår i markedene og blant kundene, slik som krav til bærekraft. Vi forsker også på hvilken betydning nye markedskanaler kan ha for norsk industri, som for eksempel netthandel, og hvordan netthandel kan påvirke tilgang på nye og eksisterende markeder.

Bærekraftig sjømat

Dokumentasjon på at sjømaten er bærekraftig kreves i mange viktige markeder. Vår forskning på bærekraft skaper innsikt i hvordan denne type krav oppstår og hvilke konsekvenser det har for sjømatnæringen.

Denne kunnskapen kan hjelpe sjømatbedrifter å vurdere om etablert produksjonspraksis i sjømatnæringen bør endres for å tilpasse seg markedskrav, på både miljø og sosiale forhold. Gjennom økt bevissthet om bærekraftig forbruk hos både forbrukere og industrielle kunder, kan norsk sjømatnæring bruke denne kunnskapen til å differensiere seg.

Industriell markedsforskning

Nasjonale og internasjonale industrielle kjøpere, slik som eksportører, importører, grossister, foredlingsindustri, detaljhandel og HoReCa-sektoren, er primærkunder for produkter fra den norske sjømatindustrien.

Hvordan industrielle kjøpere velger sjømatprodukter påvirkes av både interne og eksterne faktorer, slik som bedriftsspesifikke beslutninger og prioriteringer, påvirkning fra myndighetene og interesseorganisasjoner.

Vi utvikler kunnskap som hjelper næringen å forstå hva som ligger bak beslutningene og hva kundene faktisk prioriterer. For eksempel viser vår forskning at det å forstå forretningskultur og å bygge kunderelasjoner har stor betydning for hvor godt man lykkes i markedene.

Produkt- og konseptutvikling

Nye prosesseringsteknologier og utvikling innen bioteknologi åpner nye muligheter for sjømatprodukter.  Vi bruker ulike metoder for å evaluere produkter og konsepter for å finne ut hva markedet opplever som viktig for det enkelte produkt.

Denne kunnskapen kan anvendes til å optimalisere produktene i tråd med hva markedet vil ha, noe som øker sjansen for å lykkes. I dette arbeidet henter vi også inn ekspertise fra Nofimas andre fagfelt innen prosess-, teknologi- og råvarekunnskap.

Forbrukerforskning

Hvordan forbrukere oppfatter sjømat utvikler seg i takt med markedstrender og demografi. Valg av mat blir påvirket av en rekke faktorer, som for eksempel matens opprinnelse, tilgjengelighet, design på emballasje, informasjon om produktet, bekvemmelighet, matlagingsferdigheter, familieforhold og bærekraft. For å kunne påvirke forbrukere, må man ha kunnskap om hvordan og hvorfor de velger sjømat.

I vår forskning identifiserer vi nøkkelfaktorer som påvirker forbrukernes beslutninger og kjøpsatferd i ulike kontekster. Egenskaper ved forbrukeren selv, slik som alder og familieforhold; egenskaper ved produktet og egenskaper ved situasjonen eller konteksten der maten skal spises er sentrale faktorer her.

Denne kunnskapen skal hjelpe sjømatnæringen å utvikle bedre, mer målrettede og lønnsomme markedsføringsstrategier, produkter og tjenester. Kunnskapen gir også grunnlaget for å kunne segmentere forbrukere og dermed skreddersy kommunikasjon til bestemte grupper.

 

Les mer om:

Næringsnytte

Noen resultater fra forskningsprosjekter innen markedsforskning.

Verdens fremste på krabbe

2019

Nofima er verdens fremste tverrfaglige miljø for forskning på kongekrabbe og snøkrabbe

 

Sprikende lønnsomhet i industrien

2018

Ingredienser produsert fra marint restråstoff pekes ofte på som en potensiell «gullgruve». Men hva er den finansielle realiteten i industrien?

 

Ny måte å vurdere åte?

2018

Ved hjelp av spektroskopi vil Nofima-forskere finne nye måter å påvise åte i fisk. Det kan spare industrien for millioner.

 

Ypperlig torsk fra hotell

2018

Torsk fra torskehotell er et produkt av ypperlig kvalitet – når den behandles på riktig måte og helst ikke blir stående lenge uten fôring.

 

Krav til sosial bærekraft

2017

Norsk fiskerinæring kan snart måtte dokumentere at den driver sosialt bærekraftig.

 

Ja takk til hospitering

2016

Er det nyttig for en bedrift å ha en forsker i hospitering? Og har forskeren nytte av å lære mer om næringslivet? Klart ja til begge deler.

 

Flere eksempler finner du under Næringsnytte

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Prosjekter