Mannen i gata har innflytelse på oppdrettsnæringen. Det tar vi i betraktning når vi jobber med etiske sider ved lakseavl (foto: Frank Gregersen/Nofima).

Samfunnsaspekter ved avl og genetikk

Fiskeoppdrett er en omfattende og sammensatt næring med stor økonomisk verdi og samfunnsnytte. Som i andre matnæringer henger biologiske og teknologiske løsninger svært ofte sammen med økonomi, juss, etikk og miljø. Dette er fagfelt som vi i Nofima ofte integrerer i våre prosjekter innen avl.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ingrid Olesen
Ingrid Olesen

Seniorforsker
Tlf.: +47 976 94 098
ingrid.olesen@nofima.no

For eksempel har vi undersøkt hvordan folk og beslutningstakere vektlegger etiske verdier i oppdrett og avl. Etiske verdier er viktig for omdømmet i befolkningen og blant politikere, og disse er premissleverandører for oppdrettsnæringens rammebetingelser. Flere av egenskapene som fremmer etiske verdier er det mulig å gjøre noe med i avl.

Vi jobber også med rettigheter og tilgang til genetiske ressurser. Det handler for eksempel om hvordan det er fornuftig å balansere avlsselskapenes eierskap til gen-innovasjon med at oppdrettere og andre avlsaktører kan få rimelig tilgang til forbedret genmateriale for oppdrett eller videreutvikling.

Omdømme

Avl er en måte å fremme fiskens iboende evne til å tilpasse seg oppdrettsmiljøet med de utfordringer det innebærer. For eksempel har avl (markørassistert seleksjon) for sykdomsresistens bidratt til lavere forekomst av virussykdommen IPN i norsk oppdrettsnæring, og det løste noe som var en stor utfordring for fiskens helse. Slike forbedringer vil også kunne bedre omdømmet for fisken og oppdrettsnæringa. Derfor har vi forsket på hvordan nordmenn verdsetter fellesgoder knyttet til avl (bedre fiskevelferd og mindre miljøskader), og om de er villige til å betale ekstra skatt eller høyere pris i butikken for å stimulere til mer bærekraftig lakseoppdrett. Forskningen viser for eksempel at de er villige til å betale ekstra skatt for å gjøre fisken mer motstandsdyktig mot lus og smittsomme sykdommer, uavhengig av om de spiser laks selv eller ikke.

Tilgang og rettigheter til gener

Norge har en voksende havbrukssektor med spesielt verdifullt genmateriale for laks og regnbueørret. Det er avlsselskap som besitter disse genressursene og har en betydelig innovasjonsaktivitet. Hvordan kan vi beskytte de genetiske forbedringene avlsselskapene gjør og samtidig sikre at aktørene får rimelig tilgang til nytt genetisk materiale for oppdrett og videre forbedring og innovasjon?

Ved å kombinere jus, biologi og statsvitenskap arbeider vi med hvordan vi kan balansere tilgang og beskyttelse. Obligatorisk avstammingssertifikat er en mulighet vi har foreslått. Det er et system for verifisering og rettslig vern av genetisk materiale av oppdrettslaks. I systemet kan det ved hjelp av vevsprøver av stamfisk spores tilbake til foreldre til enhver oppdrettslaks i norske merder, og dermed hvem som ‘eier genene til fisken’.

Erfaring viser at enkle seleksjonsprogram som kunne vært implementert til stor fordel for oppdrettsnæring, oppdrettsfisken og konsumenten, likevel ikke har blitt tatt i bruk i store deler av verden. Kun 10 % av verdens akvakultur er basert på genetisk forbedrede organismer. Et prosjekt gjennomført av Nofima-forskere i samarbeid med forskere ved WorldFish har tydeliggjort at det i Sørøst-Asia er stor mangel på kunnskap og bevissthet om mulighetene for avlsprogram i akvakultur. I tillegg er det behov for langsiktige offentlige støtteordninger for etablering og drift av avlsprogram som ikke private aktører finner lønnsomme, og tilpassede forretningsmodeller som kan ivareta privat eierskap til genressursene slik at eventuelle private investeringer i avl kan bli lønnsomme og bærekraftige.

Muligheter med genominformasjon

I årene fremover ser vi store innovasjonsmuligheter ved å ta i bruk informasjonen om det sekvenserte laksegenomet. En utfordring kan bli å få det implementert i næringa på en hensiktsmessig eller bærekraftig måte. Vi trenger kunnskap om hvordan den nye kunnskapen, teknologien og genominformasjonen kan påvirke eierstrukturer, rettigheter og videre utvikling i næringa, og hvordan den kan fremme en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringa.

Nofima tilbyr
  • Tverrfaglige analyser og studier av etiske, økonomiske og andre samfunnsfaglige aspekter av avl og genetikk, ofte i nært samarbeid med andre fagmiljø
  • Rådgiving om økonomiske, juridiske og forretningsmessige sider ved drift og utvikling av avlsprogram
Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter