Villseien som har beita på spillfôr ved oppdrettsanlegg er større og fetere enn sine artsfrender. Og kvaliteten er for det meste god. Illustrasjonsfoto: Helge Skodvin/Nofima

Prosjektår 2016

Sameksistens langs kysten

 Sjømatindustri  

Kan fiskeri og havbruksnæring dele plassen?

Havbruk og kystnære fiskerier er to viktige næringer der forholdet dem imellom kan være konfliktfylt, spesielt når det gjelder effekter fra lakseoppdrett på torskegyting og sei som spiser overskuddsfôr fra laksemerdene.

Ny forskning viser imidlertid at kvaliteten på sei som spiser laksefôr nødvendigvis ikke er dårlig.

– Det er godt dokumentert at villfisken blir større og fetere på grunn av tilgangen på spillfôr, og kvaliteten på det aller meste av seien vi har undersøkt er god, sier seniorforsker i Nofima, Bjørn-Steinar Sæther.

Positiv miljøeffekt

Tiltrekning av villfisk til oppdrettsanlegg kan faktisk være positivt siden den kan spise mye av overskuddsfôret før det når bunnen, der det ellers kan påvirke bunnfaunaen negativt. Men forskerne vet for lite om reelt fôrtap og hvor mye av dette seien greier å spise til å kunne si hvor stor denne effekten er.

I tillegg vil utnyttelse av spillfôr trolig også føre til lokalt økt mengde villfisk.

– Villfisk nær oppdrettsanlegg vokser gjerne raskere ettersom den får tilgang til energirikt spillfôr. I tillegg ser vi at økte energireserver gir større rogn og flere egg – og dermed kanskje grunnlag for flere avkom. Vi vet for lite om kvaliteten på disse eggene, men vi har hittil i våre undersøkelser ikke funnet negative effekter, sier forskeren.

Liten forskjell

Hva så med kvalitet på sei med laksefôr på menyen? Noen har opplevd at denne fisken er ødelagt og uspiselig, og fiskere har rapportert om dårlig kvalitet på fangstene i nærheten av lakseanlegg.

Forskerne har fisket med garn og juksa nær oppdrettsanlegg til ulike årstider over en periode på tre år. Resultater viser at kvaliteten generelt var god for fisken de undersøkte, men at den er noe redusert hos sei som har spist laksefôr.

– Resultatene gir dermed ikke grunnlag for å hevde at all sei som har spist laksefôr er ødelagt, sier Bjørn-Steinar Sæther.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn-Steinar Sæther
Bjørn-Steinar Sæther

Seniorrådgiver bistilling
Tlf: +47 77 62 92 28
bjorn.s.sather@uit.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet.

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte