Reduksjon av fangstskader og bedre håndtering av fisken kan gi betydelig løft i inntektene til fiskeindustrien.
Reduksjon av fangstskader og bedre håndtering av fisken kan gi betydelig løft i inntektene til fiskeindustrien. Foto: Sjurdur Joensen © Nofima

Prosjektår 2015

Mye å hente på bedre håndtering

Hvis all torskefangst var uten store skader, ville fiskeindustrien hvert år kunne få økte inntekter i hundremillionersklassen.

Reduksjon av fangstskader og bedre håndtering av fisken kan føre til at fiskeindustrien kan hente ut større verdier av torsken.

På oppdrag fra FHF har forsker Marianne Svorken og hennes kolleger i Nofima estimert verdipotensialet ved bedre kvalitet på fisken beregnet ut fra eksportverdien av torsk i 2013. Beregningene er gjort for filet, saltfisk, klippfisk og ferskfisk.

Til tross for at myndigheter, organisasjoner og forskning de siste årene har hatt stort fokus på kvalitet, viser Nofimas forskning at en relativt stor andel av torskefangsten i 2014 kom til land med redusert kvalitet. En rapport fra desember slår fast at andelen fisk med dårlig kvalitet er på samme nivå eller dårligere, sammenlignet med fangsten i 2004.

Torsk fisket med line og juksa kommer best ut, og andelen fisk i kategoriene «god», «redusert» og «dårlig» har holdt seg stabil siden 2004. Garn og snurrevad leverer høyest andel dårlig fisk, og tendensen er negativ for snurrevad.

– Hovedproblemet er at fangstene er for store, og ikke hvilken redskapstype man bruker. Vi har sett at snurrevad egner seg best for lagring av levende torsk, noe som viser at vi kan få svært god kvalitet fra snurrevad, sier seniorforsker Sjurdur Joensen.

– Hold fangstene litt mindre og ta vare på kvaliteten, er hans råd.

Kvaliteten på torsk kan forringes på flere stadier, både i fangst, håndtering om bord, bløgging og sløying, i videre behandling på land, gjennom lagring og i transport. Forskerne etterlyser en mer gjennomgående forståelse og ansvar for kvalitet i hele verdikjeden.

Analyser viser at det er mulig å hente ut større verdier av torsken ved å sørge for jevnt god kvalitet på råstoffet, sier Marianne Svorken.

Forskerne mener det er rimelig å anta at dersom kvaliteten var forutsigbar og stabilt høyere, ville det også være mulig å øke prisen.

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte