Nofima-forskerne forsøker å finne svaret på om det norske forvaltningsregimet rigget for havbruksvekst.
Nofima-forskerne forsøker å finne svaret på om det norske forvaltningsregimet rigget for havbruksvekst. Foto: Frank Gregersen

Prosjektår 2015

Effekter av rettslig rammeverk

Er det norske forvaltningsregimet rigget for havbruksvekst?

Politiske målsettinger er ikke nok for å gi norsk havbruksnæring utviklingsmuligheter. Forvaltning og regelverk utgjør andre viktige rammebetingelser for næringen. Forskere fra Nofima, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og NTNU har kartlagt dette rammeverket.

Dagens forvaltning er utvilsom god på mange felt og har bidratt positivt til utvikling av en ny og viktig kystnæring, men forskerne har fokusert på utfordringer og forbedringspunkter:

–          En fragmentert forvaltning trekkes fram som en av hovedutfordringene.  Dagens regime medfører en «bit for bit»-styring, som gjør det vanskelig å få til en helhetlig forvaltning av havbruksnæringen. For eksempel kan avslag på etablering av akvakultur på en lokalitet isolert sett være riktig om spørsmålet kun vurderes ut fra en enkelt miljøparameter, mens en samlet vurdering av hensynet til for eksempel utvikling av næringen, arbeidsplasser, bedre plassering av anlegget ut fra et smittespredningsperspektiv, kan tale for at anlegget likevel tillates etablert, sier seniorforsker Roy Robertsen. Han er prosjektleder for arbeidet.
–          Dagens krav til bærekraftig vekst i havbruksnæringen er i stor grad orientert mot miljømessig bærekraft, basert på noen få miljøparametere. Dette bør utvides til også å inkludere sosial og økonomisk bærekraft, for å oppnå en helhetlig bærekraftig utvikling, sier seniorforsker Kine Mari Karlsen.
–          En for snever tilnærming til bærekraft kan føre til en negativ konkurransevridning i forhold til andre mat- og ressursnæringer. Det er derfor behov for å klargjøre behovet og mulighetene for mer næringsnøytrale bærekraftprinsipper, mener seniorforsker Otto Andreassen.
–          I neste fase av prosjektet vil vi se nærmere på hvordan regelverket praktiseres og hvilke forhold som er utfordrende for havbruksnæringen, slik at vi kan identifisere mer konkrete forbedringspunkter i forvaltningen og regelverket, sier forsker Ann-Magnhild Solås.

SAMARBEIDSPARTNERE:
Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og NTNU

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte