Forskerne Øystein Hermansen og Audun Iversen slår fast at lus og fôr er vesentlige årsaker til at det har blitt dyrere å produsere laks.
Forskerne Øystein Hermansen og Audun Iversen slår fast at lus og fôr er vesentlige årsaker til at det har blitt dyrere å produsere laks. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjektår 2015

Dyrere å produsere laks

Kostnadene i lakseoppdrett har økt markert de siste årene. Økt fôrpris og lus har det meste av skylda.

Fra 2012 til 2014 økte produksjonskostnadene med fem kroner per kilo. Et kilo slaktet laks kostet i 2014 cirka 28,50 å produsere.

Nofima og Kontali har på oppdrag fra FHF studert kostnadsdriverne i oppdrett. Alle kostnader øker, men kostnadene øker mest på grunn av økte fôrkostnader og kostnader til forebygging og behandling av luseplager.

Fôrprisen har økt på grunn av svekket valuta og på grunn av høyere råvarepriser. Økonomisk fôrfaktor har også økt, blant annet på grunn av økt dødelighet og størrelse på dødfisken.

Kostnadene til kontroll av lusenivåer og forebygging har økt, men den største kostnaden oppstår når fisken må behandles for lus. De siste årene har næringen, på grunn av resistens mot en del lusemidler, måttet gå tilbake til hydrogenperoksid for avlusing. Denne metoden er mye dyrere både på grunn av dyrere stoffer og på grunn av mer arbeidskrevende operasjoner. Behandlingsdødeligheten på stor fisk er også et viktig bidrag til økte kostnader.

– Vi anslår at luseproblematikken kostet næringen 3-4 milliarder i 2014. I tillegg kommer kostnader som følge av tapt tilvekst og dårligere fôrfaktor, sier forsker Audun Iversen i Nofima.

Næringen ønsker å komme bort fra kostnadskrevende behandling, og innsatsen på forebygging øker.

Lønnskostnadene øker også, både fordi arbeidsinnsatsen til kontroll og egen drift øker, men ikke minst fordi innleid arbeidskraft til lusebehandling, notvask og andre spesialiserte tjenester øker. Med en produksjon som ikke lenger vokser, øker lønnskostnadene også som følge av generell lønnsvekst.

Prosjektet diskuterer også betydningen av kostnadsdrivende regelverk og hvordan kostnader og regelverk påvirker den fremtidige konkurransesituasjonen for næringen. Prosjektet drøfter ressursbruken knyttet til administrasjon, søknadsprosesser, miljøundersøkelser og sertifisering, og spesielt kostnader, fordeler og ulemper ved det strenge luseregimet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf: +47 77 62 90 47
audun.iversen@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
SAMARBEIDSPARTNER: Kontali Analyse AS

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte