Nofima reports

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 49/2016

Number of pages: 20

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-438-8

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 5.

Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold – er en aktivitet som har hatt stor oppmerksomhet i programmet.

Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres det for intensjonene med arbeidspakken og hvordan arbeidet i pakken har vært organisert. Deretter gis det et kort sammendrag av de sentrale forskningsresultatene i arbeidspakken samt en oversikt over de ulike leveransene fra aktiviteten i arbeidspakken.

Ettersom de ulike arbeidspakkene i rammeprogrammet er nært koblet til hverandre, blir implikasjonene av funnene fra de ulike arbeidspakkene presentert i egen del av sluttrapporten for hele programmet.