Nofima reports

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 48/2016

Number of pages: 18

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-436-4

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» – Arbeidspakke 4.

Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 4 – Markedsbasert høsting – er en aktivitet som har hatt stor oppmerksomhet i programmet.

Rapporten er organisert på følgende måte: Først redegjøres det for intensjonene med arbeidspakken og hvordan arbeidet har vært organisert. Deretter gis et kort sammendrag av de sentrale forskningsresultatene i arbeidspakken, og en oversikt over de ulike leveransene fra aktiviteten.

Ettersom de ulike arbeidspakkene i rammeprogrammet er nært koblet til hverandre, blir implikasjonene av funnene fra de ulike arbeidspakkene presentert i egen del av sluttrapporten for hele programmet.