Nofima reports

Evaluering av leveringsplikten

Dreyer, Bent Magne; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne

Publication details

Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Issue: 1/2006

Number of pages: 79

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7251-573-6

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST

Leveringsplikten ble i sin tid innført for å redusere usikkerhet i råvaretilgangen til enkelte tilgodesette fiskeindustribedrifter i Nord-Norge. Dette var viktig for å sikre sysselsetting og lønnsomhet. I denne rapporten evalueres ordningen med torsketrålere som har leveringsplikt. I rapporten rettes oppmerksomheten mot hvilke intensjoner som ligger til grunn for ordningen og i hvilken grad målene for ordningen oppnås. Gjennom inngående analyser blir landingsmønsteret til trålere med leveringsplikt dokumentert. Tallmaterialet som legges frem er særlig opptatt av landingene av torsk i 2004 fra disse trålerne. Analysene som gjennomføres avdekker at ordningen er komplisert å administrere, og at den er under et sterkt press forårsaket av strukturelle, teknologiske og markedsmessige endringer.

Evalueringen er et oppdrag for Fiskeri- og kystdepartementet.