Nofima reports

Tekstur i oppdrettslaks. Kunnskapsstatus og forhold som bidrar til fastere filet

Mørkøre, Turid

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 32/2008

Number of pages: 32

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7251-667-2

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Oppdrettere og produsenter har opplevd økt innslag av bløt tekstur i oppdrettslaks. Derfor har FHF initiert et prosjekt "Kartlegging av faktorer som påvirker tekstur i laks" med formål å kartlegge omfanget og å finne årsakssammenhenger. Denne rapporten er skrevet i tilknytning til dette prosjektet og har som formål å sammenstille kunnskap som bidrar til variasjon i tekstur. Rapporten ble lagt frem på en workshop som ble arrangert av FHF på Hell i februar 2008, der aktører fra laksenæringen og forskere drøftet problemstillingen og alternative tiltak for å begrense problemet med bløt filet.
Rapporten konkluderer med at det er avgjørende å skaffe kunnskap om biokjemiske og morfologiske faktorer som påvirker teksturen. Kunnskap om bakenforliggende årsaker til teksturvariasjoner, vil i større grad gi oppdretterne mulighet til å målrette produksjonsbetingelsene slik at filetkvaliteten tilfredsstiller krav i ulike markeder for oppdrettslaks.
Følgende kunnskapsbehov trekkes frem spesielt:
• Behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom tekstur og tilvekst, fôr og fôring/sulting.
• Optimal sultetid geografisk og ved ulike årstider
• Variasjon i vekstmønsteret til muskelfibrene gjennom året og mellom ulike deler innen samme filet.
• Faktorer som påvirker aktiviteten til muskelnedbrytende enzymer (bl.a. miljøforhold og fôr)
• Betydning av plantebasert råstoff
• Betennelseslignende tilstander i muskelvev, sammenheng til fôrkilde og samspill med temperatur
• Skreddersydd slaktefôr
• Sammenheng mellom avvikende tekstur og fysiologiske/morfologiske tilstander
• Betydning av oppvekstvilkår i tidlige livsfaser.