Nofima reports

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien- Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 1999

Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald

Publication details

Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Issue: 20/2000

Number of pages: 44

International Standard Numbers:
Printed: 82-7251-460-5

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

En gjennomgang av regnskaper for 475-500 norske fiskeforedlingsbedrifter de siste årene viser at lønnsomheten i 1999 var svært svak i viktige sektorer i norsk fiskeindustri. Dette var i stor grad de samme sektorene som hadde et meget godt år i 1998. Også i 1999 kunne imidlertid tørrfisk-næringen vise til best lønnsomhet i våre utvalg, fulgt av rekeindustrien. Lønnsomheten i pelagisk sektor bedret seg betydelig etter et meget svakt år i 1998. Også industrien som foredler laks hadde noe bedre inntjening, selv om lønnsomheten i denne sektoren samlet sett fortsatt er svak. Sildemelindustrien og filetindustrien i torskefisksektoren var de delen av fiskeindustrien som hadde de svakeste økonomiske resultatene i 1999.

Undersøkelsens utvalg av bedrifter, som utgjør 84 prosent av fiskeindustribedriftene i landet, fikk et samlet resultat på omkring 50 millioner kroner før skatt i 1999, mens tilsvarende resultat året før var nærmere 600 millioner kroner. Dette ga en totalkapitalavkastning for industrien som helhet på omkring 5 prosent dette året, mot 9,5 prosent i 1998.