Nofima reports

Evaluering av faktagrunnlaget om påvirkning mellom oppdretts- og villaks: Lakselus

van Nes, Solveig; Johansen, Lill Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 20/2011

Number of pages: 51

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7251-879-9

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Det er foretatt en vurdering av faktagrunnlaget vedrørende interaksjonen mellom ville- og oppdrettede populasjoner av anadrom laksefisk og lakselus med spesiell relevans for Norge.
Rapporten er grovt sett delt inn i tre hovedområder som spesifikt omhandler:
i) Populasjonsdynamikk; ulike faktorer som påvirker bestand av vill (anadrom) laksefisk.
ii) Evaluering av faktagrunnlaget om lakselus; om forekomst av lakselus, smittebærere og smittemodeller.
iii) Evaluering av faktagrunnlaget vedrørende statusrapportering som legges til grunn for beslutningstakere/villaksforvaltning.