Report/thesis  »  Report/thesis

Valutaeffekter i sjømatindustrien – 2017 og første halvår 2018

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-568-2) 20, p. Nofima rapportserie (30/2018)

Nyrud, Thomas

De fire viktigste handelsvalutaene innen norsk sjømateksport er euro, US dollar, britiske pund og japanske yen. Cirka 80 % av eksporten gjøres opp for i en av disse fire valutaene. Ser vi bort fra oppgjør i norske kroner, stiger denne andelen til 97 %. Eksportinntektene påvirkes direkte av endringer i kronekursen. Det siste halvannet året har kronen begynt å vise tegn til å styrke seg, spesielt mot dollar og japanske yen. Dette legger press på eksportinntekter og konkurranseposisjon til sjømatprodukter som selges i disse valutaene. Især gjelder dette frossen hvitfisk og pelagisk fisk. Mot euro er kronen fortsatt svak, noe som relativt sett har vært fordelaktig for eksporten av fersk hvitfisk og av laks. Kronekursen påvirker eksportørenes internasjonale konkurranseposisjon. Posisjonen overfor islandske eksportører har forbedret seg mye fra 2013 og frem til i dag takket være en kombinasjon av sterkere islandsk krone og svakere norsk krone. Dette har vært positivt for hvitfiskindustrien i Norge. Svekkelsen av pundet som fulgte med BREXIT-uroen var fordelaktig for britiske lakseeksportører. For norske lakseeksportører hadde imidlertid denne utviklingen begrenset betydning sett i forhold til den kraftige svekkelsen av NOK mot blant annet GBP i 2014/2015.

Related content