Report/thesis  »  Report/thesis

Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-543-9) 45, p. Nofima rapportserie (9/2018)

Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

Denne rapporten undersøker muligheten for å etablere et kontraktsmarked innen førstehåndsomsetningen av villfisk. Det gis først en litteraturgjennomgang omkring utbredelsen av kontraktsmarkeder. Det defineres et sett med suksesskriterier for et velfungerende kontraktsmarked, hvor de viktigste er høy aktivitet i spotmarkedet, transparent prisdannelse, mangel på markedsintervensjon og høy prisusikkerhet. I tillegg må aktørene i næringen være tilstrekkelig bekymret for risiko og ønske sikring. Deretter identifiseres noen fordeler og utfordringer knyttet spesifikt til etablering av et kontraktsmarked for fisk i Norge, i tillegg til tidligere erfaringer fra slike markeder blant annet gjennom laksebørsen Fish Pool. I andre del av rapporten gjennomføres en empirisk analyse av det norske førstehåndsmarkedet for villfisk, med utgangspunkt i de nevnte suksesskriteriene. Spesielt ser vi på spotmarkedsaktivitet og prisusikkerhet, der fokus er på tre markeder; fryst torsk omsatt gjennom Råfisklaget, NVG-sild (norsk vårgytende sild) omsatt gjennom Sildesalgslaget og fryst sei omsatt gjennom SUROFI. Konklusjonen er at fryst torsk og NVG-sild er de mest lovende fiskeslagene for opprettelse av et kontraktsmarked. Fryst torsk ble handlet året rundt og det kan etableres kontrakter for alle måneder, mens det for NVG-sild kun vil være aktuelt å introdusere et kontraktsmarked for november-februar perioden. I siste kapittel gis noen forslag til videre arbeid.

Related content