Report/thesis  »  Report/thesis

Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2005 (ISBN 82-7251-552-0) 30, p. Nofima rapportserie (4/2005)

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre

Forsøk i Lofoten, Vesterålen og Finnmark viser at torsk og hyse blir påført skader under fangst som i betydelig grad kan redusere produktutbytte og –kvalitet, og dermed verdien av råstoffet, i produksjon av fersk filet. Generelt var garntorsk så skadet under fangst at den ikke var egnet til fersk filet. Det var mindre skader på torsk fisket med fløytgarn i Øst Lofoten enn med bunngarn i Vest Lofoten. Mer torsk fra fløytgarn kan derfor anvendes til filet. Uansett redskapstype (garn, line, snurrevad, juksa og trål) var torsken som ble undersøkt i Finnmark (Båtsfjord) bedre utblødd enn i Lofoten og Vesterålen. Fangstene som ble undersøkt i Båtsfjord var sløyd og kjølt om bord, mens både torsk og hyse ble landet usløyd i Vesterålen og Lofoten. Torsk og hyse fra line og juksa var kvalitetsmessig best egnet til produksjon av fersk filet og loins. Høtthogg i loins/rygg var den fangstskaden som i størst grad reduserte produktutbyttet fra torsk og hyse fisket med line. Det var store forskjeller mellom fartøyene med hensyn til frekvensen av alvorlige høtt-/krokskader. Kvaliteten på loins av hyse fra line som sto lenge i sjøen var dårligere (mer rød) enn tilsvarende fra line med kort ståtid. Både for torsk og hyse var det kvalitetsforskjell på fersk loins avhengig av om råstoffet var fisket med snurrevad eller line. Særlig hyse som var fisket med snurrevad var mer rød og spaltet, noe som reduserte loinsutbyttet.

Related content