Report/thesis  »  Report/thesis

Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2009 (ISBN 978-82-7251-670-2) 50, p. Nofima rapportserie (6/2009)

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge

Her rapporteres resultatene fra en sammenlignende studie av utviklingen i linefisket på Island og i Norge. I tillegg analyseres det hvilke faktorer som særlig har bidratt til at linefisket på Island har økt samtidig som det har stagnert i Norge. Analysen er en del av FHF-prosjektet; Markedsbasert høsting av fiskeressurser. Vi finner følgende forklaringer på at det islandske linefisket har utviklet seg mer positivt enn det norske: • Den islandske kvotebonusen 16 % kvotebonus for linefartøy med håndegnet line og som drifter fra et bestemt sted har en kraftigere stimulerende effekt enn den norske agnkvoteordninga. Kvotebonus forklarer noe, men langt fra all vekst i det islandske linefiske for kystflåten. Vi finner også fire andre forhold som er forskjellig på Island og i Norge, og som antas å ha betydning for bruk av line: • Innføring av et ITQ-system for juksaflåten, kombinert med at omsetning kun kan skje til fartøy som fisker med krokredskap. • Effektiviteten og lønnsomheten til små autolinefartøy på Island, som gjør at de har økonomi til å kjøpe større kvoter. • Fiskeindustrien har preferanser for linefanget fisk og anledning til å eie fiskefartøy og kvoter. Anledning, preferanse og lønnsomhet fører til at fiskeindustrien investerer i autolinefartøy og allokerer kvoter til de samme fartøyene. • Fiskeindustriens kunder har sterke preferanser i retning av linefanget fisk med to begrunnelser – råstoffets kvalitet og miljøvennlig fangstmetode.

Related content