Gå til hovedinnhold

Jeg begynte i Nofima i 2009 som postdoktor, og jobber nå med å forske på makrolageproduksjon i Nord-Norge.

Vi samarbeider med den norske tareindustrien om å utforske potensialet for dyrking av Saccharina latissima i nord med utvidet vekstsesong og mindre tilgroing av biologiske organismer.

Vi jobber også med dyrking av Palmaria palmata og Ulva. spp.
Grunnutdanningen min er innen marinbiologi. Jeg tok mastergraden ved Ocean University of China, der jeg studerte påvirkningen akvakultur har på mangfoldet av bakterier i sedimenter i Yangtze-elven.

I 2008 kom jeg til NTNU for å gjennomføre et ph.d.-studie innen integrert multitrofisk akvakultur (IMTA).

Vi utførte samdyrking av blåskjell, kamskjell og tang i et kommersielt oppdrettsanlegg for laks med sikte på å dempe den potensielle negative miljøpåvirkningen fra lakseoppdrett. Deretter jobbet jeg som forsker hos NTNU med fokus på å utnytte mikroalger som råstoff for fiskefôr.